فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

تحقیق آماده ايجاد ايمني، راحتي و سهولت تردد وسائط نقليه و عابرين - 62 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده ايجاد ايمني، راحتي و سهولت تردد وسائط نقليه و عابرين - 62 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده جغرافیا، اقتصاد و سیاست جمهوری خلق چین - 35 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده جغرافیا، اقتصاد و سیاست جمهوری خلق چین - 35 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری - 4 برگ وورد قابل ویرایش

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری - 4 برگ وورد قابل ویرایش - رپرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری - 4 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال مدیریت ارتباط با مشتری - 8 برگ وورد قابل ویرایش

پروپوزال مدیریت ارتباط با مشتری - 8 برگ وورد قابل ویرایش -پروپوزال مدیریت ارتباط با مشتری - 8 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال مدیریت ارتباط با مشتری - 8 برگ وورد قابل ویرایش

پروپوزال مدیریت ارتباط با مشتری - 8 برگ وورد قابل ویرایش -پروپوزال مدیریت ارتباط با مشتری - 8 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده بیکاری - 30 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بیکاری - 30 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده بیکاری - 30 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده تئوري‌هاي مديريت - 16 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تئوري‌هاي مديريت - 16 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده تئوري‌هاي مديريت - 16 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده كليات بيمه - 7 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده كليات بيمه - 7 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده كليات بيمه - 7 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده کارکردهاي مديريت - 26 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده کارکردهاي مديريت - 26 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده کارکردهاي مديريت - 26 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی