فایل های دسته بندی عمومی و متفرقه - صفحه 1

پرسشنامه مقابله مذهبی

پرسشنامه مقابله مذهبی - ‏پرسشنامه‏ ‏مقابله‏ ‏مذهبی‏ ‏پارگامنت‏ (RCOPE‏) ‏هدف:‏ ‏سنجش‏ ‏میزان‏ ‏مقابله‏ ‏مذهبی‏ ‏فرد‏ ‏در‏ ‏مقابله‏ ‏با‏ ‏یک‏ ‏حا...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ(1990)

پرسشنامه عدالت سازمانی گرینبرگ(1990) - ‏پرسشنامه عدالت سازماني‏1 ‏ ب‏راي سنجش ‏عدالت سازمانی از پرسشنامه ‏گرینبرگ(1990) ‏استفاده گردید‏که درسه ب...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شاخص رضایت زناشویی هودسن

شاخص رضایت زناشویی هودسن - ‏شاخص رضایت زناشویی هودسن Index of marital satisfaction Hudson ‏معرفی آزمون ‏شاخص رضایت زناشویی هودسن شامل 25‏ سؤال 7...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی - ‏پژوهشیار ‏خدمات ‏مشاوره‏‏ای پژوهشیار‏ در حوزه پروپوزال و پا‏ی‏ان‏ نامه به صورت ذ‏ی‏ل‏ م‏ی‏ باشد: ‏1...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسش نامه آزمون كتل

پرسش نامه آزمون كتل - 2 ‏ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر ‏ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر عبارتند از پرسش نامه اضطراب سنج كتل است كه اين پرسشنا...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX) فرم زنان

دانلود پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX) فرم زنان - ‏پرسشنامه ‏تجارب جنسی آریزونا(ASEX)‏ - فرم زنان ‏1 ‏تمایلات جنسی شما تا چه اندازه قوي مي ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون

پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون - ‏پرسشنامه پرخاشگر‏ی‏ آ‏ی‏زنگ‏ و گل‏ی‏ن‏ و‏ی‏لسون ‏روش‏ تفس‏ی‏ر‏ و نمره گذار‏ی ‏ا‏ی‏ن‏ پرسشنامه ‏ی‏ک‏ اب...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی - ‏پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی ‏نحوه تکمیل‏: سوالات این پرسشنامه را به دقت مطالعه کرده و ب...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه

پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه - ‏پرسشنامه فرسودگی مربوط به مدرسه ‏. School-Burnout Inventory ‏: این پرسشنامه توسط اسکافلی و همکاران (2002) ساخ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی